top of page
Fotos eso.jpg

Educació Secundària

Etapa molt important, de canvis i d’adquisició de la maduresa necessària per dirigir-se al batxillerat o a formacions professionals.

 

El treball de tot l'equip docent pretén, a més d'impartir continguts, formar joves autònoms i responsables, amb sentit d'autocrítica, que sàpiguen valorar l'esforç i la satisfacció dels bons resultats.

El currículum de l'ESO pretén  que els alumnes adquireixin totes les habilitats i competències pròpies del segle XXI. Per això combina metodologies actives amb aprenentatge en grups reduits i atenció a la individualitat.


Entre les activitats habituals destaquem:

 

 • Treball en grups reduïts en tasques tecnològiques (taller, informàtica...), així com en l’aprenentatge de la segona llengua estrangera (francès), i en altres matèries optatives.

 • Atenció individualitzada i contacte amb organismes que també prenen lloc en l’orientació dels nostres alumnes (psicòlegs, serveis socials...)

 • Orientació professional

 • Informació constant als pares mitjançant, a part de les avaluacions, de les pre-avluacions, visites...

 • Estricte control d’absències i retards

 • Presentacions orals (amb power point o prezi) a les diferents matèries, així com en la presentació del crèdit de recerca, per a potenciar les presentacions en públic, tan necessàries avui dia.

 • Atenció tutorial

 • Xerrades i conferències a càrrec de diferents entitats sobre salut i drogues, perills a la xarxa, violència de gènere...

 • Assistència a representacions teatrals (una anual)

 • Sortides lúdiques o culturals, referides al nostre currículum o als crèdits de síntesi.

 • Colònies escolars a 1r, 2n i 3r, i viatge final de curs a 4t.

 • Revisió mèdica anual.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page