top of page

El nostre Projecte Educatiu 

psico1.jpg

La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assolir els següents objectius:

· Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i participativa.

· Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat.

· Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica.

· Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació i audiovisual.

IMG_9595 - copia.JPG
IMG_0191.JPG
20160121_sin_título_596.jpg
20160120_sin_título_572.jpg

· Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i fomentar el plaer del treball, en definitiva promoure la cultura de l’esforç i aprendre a aprendre.

· Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

· Prendre consciencia de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva utilització, la seva conservació promovent el reciclatge i una educació del consum.

· Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fóra de l’escola, per a tot tipus de béns individuals i col·lectius.

P_20150619_105119_MT.jpg
_MG_0342.JPG

· Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya per poder facilitar-ne ’arrelament. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana.

· Potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral, dins el Projecte Educatiu de Llengües estrangeres.

· Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

· Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar tant per completar els objectius de les diferents àrees com per augmentar el gust per la lectura com a plaer.

PEC

Projecte educatiu de centre.

NOFC

Normes d'organització i funcionament del centre.

bottom of page